fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywac studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji administracyjnej rektora

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjecia kształcenia w jezyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub
 • posiadają cetryfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość jezyka polskiego co najmniej na poziomie biegłosci jezykowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajecia były prowadzone w języku polskim

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa ze zdjęciem – wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;
 • w przypadku studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów zalegalizowane lub opatrzone apostille – oryginały do wglądu;
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille – oryginały do wglądu;
 • tłumaczenie dokumentów sporządzonych w innym języku niż w języku polskim przez tłumacza przysiegłego;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Polski;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni lub na stronie internetowej;
 • w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • osoby zakwalifikowane na kierunek dietetyka są zobowiązane dostarczyć kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni lub na stronie internetowej;
 • dokumenty winny być składane w Punkcie Rekrutacyjnym.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości); 
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich podstawowym kryterium  przyjęć jest ranking ocen z egzaminów maturalnych części pisemnej z przedmiotów:

   • język ojczysty
   • język obcy
   • matematyka
   • jeden przedmiot do wyboru
Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia podstawowym kryterium przyjęć jest ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.

Kandydat niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. W trakcie wpisu na studia, kandydat niepełnoletni musi dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej.

UWAGA! Załącznikiem do oświadczenia jest akt urodzenia niepełnoletniego kandydata. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów.

Rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny również podpisuje przy pracowniku Uczelni oświadczenie, a następnie ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców, a podpis musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny, to rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica poświadczonym przez notariusza). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.