fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Student ubiegający się o IOS składa podanie wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi załącznikami do prodziekana ds. studenckich. Po uzyskaniu zgody wydawana jest studentom karta IOS na jeden semestr. Uzupełnioną kartę IOS należy zdać do dziekanatu w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia semestru. Niedotrzymanie powyższego terminu może być traktowane przez prodziekana jako rezygnacja z Indywidualnej Organizacji Studiów.

Indywidualny Program Studiów (IPS)

Studenci ubiegający się o IPS składają podanie do prodziekana ds. studiów wraz z odpowiednimi załącznikami. Po uzyskaniu zgody student przedstawia prodziekanowi plan wraz proponowanymi terminami rozliczenia poszczególnych semestrów. 

Przeniesienie z lub do uczelni

Student może przenieść się do innej uczelni po uzyskaniu zgody dziekana wydziału uczelni, do której zamierza się przenieść. Następnie składa podanie do prodziekana ds. studiów ZWKF, dołączając do podania uzyskaną zgodę dziekana wydziału uczelni przyjmującej.

Student zobowiązany jest rozliczyć kartę obiegową przed opuszczeniem uczelni.

Student innej uczelni, który zamierza podjąć studia w ZWKF, musi złożyć podanie do dziekana ZWKF z prośbą o przyjęcie na studia w ramach przeniesienia z innej uczelni. Do wniosku powinna zostać dołączona zgoda dziekana Uczelni, z której student chce się przenieść. Student zostaje przyjęty z obowiązkiem rozliczenia różnic programowych w ciągu 1 roku. Różnice programowe są bezpłatne.

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

W terminie 14 dni roboczych po zakończeniu semestru zobowiązany jest złożyć podanie z prośbą o przedłużenie sesji egzaminacyjnej. Student, który uzyskał w semestrze zimowym nie mniej niż 23 ECTS ma możliwość kontynuowania studiów w semestrze letnim.

Egzamin komisyjny

W przypadku uzasadnionego merytorycznie zakwestionowania przez studenta okoliczności przebiegu egzaminu lub oceny egzaminacyjnej, na pisemny wniosek studenta dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który odbywa się najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia podania.

Powtarzanie przedmiotuStudent kierowany jest na powtarzanie przedmiotu w przypadku uzyskania trzech ocen niedostatecznych lub nieklasyfikowania z danego przedmiotu. Student składa w dziekanacie podanie o powtarzanie przedmiotu. Po uzyskaniu zgody dziekana uiszcza opłatę w wysokości 500 zł na indywidualny numer konta bankowego.

Rezygnacja ze studiówStudent rezygnujący ze studiów składa w dziekanacie pisemne oświadczenie o rezygnacji, z koniecznością rozliczenia się kartą obiegową i zdaniem legitymacji studenckiej.

Skreślenie z listy studentówW przypadku otrzymania decyzji o skreśleniu, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni roboczych. Po uzyskaniu decyzji o skreśleniu student powinien złożyć w dziekanacie legitymację studencką oraz rozliczoną kartę obiegową.

UrlopyStudentowi może być udzielony urlop dziekański:

  • krótkoterminowy – do 14 dni;
  • długoterminowy – do 1 roku akademickiego
  • czynny

W okresie urlopu student zachowuje wszystkie prawa studenckie. W trakcie trwania urlopu student może brać udział w wybranych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów.