fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

OPŁATY

1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

 • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 • prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
 • kształceniem na studiach w języku obcym.

2. Uczelnia pobiera opłaty również za:

 • przeprowadzenie rekrutacji;
 • przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się;
 • wydanie legitymacji studenckiej oraz duplikatów tego dokumentu;
 • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomy w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
 • korzystanie z domów studenckich;
 • kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANIA

W przypadku kiedy liczba zebranych w danym roku akademickim punktów ECTS jest mniejsza od wymaganych w programie studiów, studenci mogą powtórzyć przedmiot, semestr lub rok, wnosząc opłaty w terminie 7 dni od otrzymania zgody, w następujących wysokościach:

 1. powtarzanie przedmiotu: 500,00 zł za każdy przedmiot w semestrze
 2. powtarzanie semestru:
 • studia jednolite – fizjoterapia – 3000,00 zł
 • studia pierwszego stopnia – wychowanie fizyczne – 1900,00 zł
 • studia pierwszego stopnia – dietetyka – 2500,00 zł
 • studia drugiego stopnia – wychowanie fizyczne – 1900,00 zł

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW PRZEZ UCZELNIĘ

DOKUMENT STAWKA [ZŁ]
dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim:
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Elektroniczna legitymacja studencka 17,00 17,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 25,50 33,00 33,00 33,00 33,00
Dyplom ukończenia studiów 60,00 60,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90,00 90,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00 20,00 20,00 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 40,00 40,00
Odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym* 20,00 20,00 20,00 20,00
Odpis suplementu do dyplomu w języku obcym* 20,00 20,00 20,00 20,00
Uwierzytelnienie przez uczelnię dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów 19,00 19,00 26,00 26,00 26,00 26,00

* inny niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WNIOSKI O ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY

 1. Na pisemny wniosek dłużnika wierzytelności mogą być odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnych interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny, albo dalszemu funkcjonowaniu podmiotu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
 2. Wniosek dłużnika o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie zobowiązania na raty powinien być należycie umotywowany. Przed podjęciem decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty, Dłużnik przedkłada Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczyny trudności w spłacie zobowiązania. Jeżeli student otrzymuje stypendium socjalne lub zapomogę, ich wysokość należy również zamieścić na wniosku w formie notatki.
 3. Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zobowiązania na raty, po zasięgnięciu opinii Kwestora i Kanclerza, podejmuje Prorektor ds. Studiów. 

Wnioski należy składać w Dziekanacie lub przesyłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem Dziekanat, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty PDF
Oświadczenie do wniosku PDF

AKTY PRAWNE

 1. Zarządzenie nr 23/2022 Rektora AWF z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi w Akademii
 2. Zarządzenie nr 29/2021 Rektora AWF z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi w Akademii
 3. Zarządzenie nr 23/2020 Rektora AWF z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi w Akademii
 4. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora AWF z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opiat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii.
 5. Zarządzenie nr 26/2018 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.
 6. Zarządzenie nr 45/2017 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.