fbpx

Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 01.04.2023 r.

Aktualna wersja witryny Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: gorzow.awf.poznan.pl.

STRATEGIA ROZWOJU
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
w latach 2020–2025

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu prowadzi działania na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, badań naukowych i rozwoju sportu, odwołując się do swojego dziedzictwa akademickiego. Priorytetowym zadaniem strategicznym Uczelni jest udział w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., jako integralna część macierzystej uczelni, realizuje te zadania wynikające z jej strategii, jednakże z uwzględnieniem istniejących możliwości i perspektywicznych potrzeb miasta Gorzowa Wlkp., województwa lubuskiego oraz własnej kadry naukowo-dydaktycznej i bazy akademickiej. Cele strategiczne Wydziału uwzględniają również założenia rozwoju w obszarze oświaty i nauki zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. Jego podstawowym celem jest dostosowanie oświaty i nauki do aktualnych i przyszłych potrzeb oraz wspieranie rozwoju Miasta poprzez rosnący potencjał naukowy Gorzowa Wlkp., w tym powołanie w Gorzowie Wlkp. samodzielnej, publicznej szkoły wyższej o statusie akademickim, na bazie istniejących w Mieście Uczelni.
Od kwietnia 1971 roku Uczelnia prowadzi Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

W momencie tworzenia gorzowskiej filii Polska była krajem o gospodarce zarządzanej ze szczebla centralnego. Społeczność miasta Gorzowa (przed wojną, jednolitego etnicznie miasta niemieckiego) zdominowana była przez przedstawicieli środowiska robotniczego, wywodzącego się z ludności w znacznej części przesiedlonej z tzw. Kresów Wschodnich. Idea utworzenia w Gorzowie uczelni wyższej, której zadaniem byłoby kształcenie kadr na potrzeby rozwoju lokalnej społeczności spotkała się więc z szerokim poparciem społecznym. W budowę filii włączyły się aktywnie władze Miasta Gorzowa. Stworzono warunki do powstania i rozwoju filii poprzez przekazanie nieruchomości na ten cel.

Założenia Rozwoju

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. powinien:

 • Stać się źródłem postępu w zakresie kultury fizycznej i nauk o zdrowiu, poprzez prowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych badań naukowych przy współpracy z innymi uczelniami i ośrodkami badawczymi;
 • Współtworzyć akademickość Gorzowa Wlkp. dzięki opracowaniu nowych propozycji w zakresie kształcenia studentów, podejmowaniu nowych, atrakcyjnych kierunków badań naukowych oraz wdrażaniu wiedzy o kulturze fizycznej w środowisku poprzez trwały system wykładów, konsultacji i współpracy z lokalnymi instytucjami;
 • Przygotowywać kadry do propagowania zdrowego stylu życia oraz dla potrzeb lokalnych instytucji, związanych merytorycznie z działalnością Uczelni (kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, samorządy terytorialne, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe);
 • Funkcjonować zgodnie z tradycyjnymi wartościami akademickimi, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału organizacyjnego i ludzkiego, ekonomicznego, infrastrukturalnego (nowoczesna, sprawnie działająca i dobrze zarządzana baza dydaktyczna i badawcza);
 • Współpracować z innym ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, krajowymi i zagranicznymi, poprzez nowoczesny sposób kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych, nadając uprawnienia honorowane w całym obszarze UE; (zgodne z obowiązującymi Europejskimi Ramami Kwalifikacji);
 • Być Wydziałem przyjaznym studentom, uwzględniającym ich aspiracje edukacyjne i kwalifikacje zawodowe, co oznacza, że jego absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami w dziedzinach zawodowych, które są istotne na rynku pracy;
 • Stanowić Wydział przyjazny pracownikom naukowo-dydaktycznym wszystkich dyscyplin nauki, poprzez stworzenie optymalnych warunków do realizowania ich kariery naukowo-dydaktycznej i prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie.

Nauka, dydaktyka, zarządzanie

 • Rozwój filii został w ostatnich latach ograniczony poprzez czynniki zewnętrzne, a w warunkach gospodarki rynkowej zarządzanie ZWKF na odległość stało się trudniejsze. Znaczna odległość filii od jednostki macierzystej, nastawienie społeczności akademickiej wydziału na „usługę edukacyjną”, utworzenie w 1998r. PWSZ (w 2016 przekształconej w „Akademię im. Jakuba z Paradyża”), aktywność lokalnych polityków – powodują obawy pracowników o przyszłość, kryzys kadrowy w zakresie pozyskiwania talentów i kryzys w zakresie motywacji pracowników do pracy naukowej.
 • Utrzymanie wydziału zamiejscowego wiąże się z ponoszeniem przez Uczelnię znacznych kosztów. Wpływa na nie głównie konieczność dublowania (w niektórych przypadkach) stanowisk administracyjnych i utrzymania odrębnej infrastruktury. Wydawać by się mogło, że możliwość funkcjonowania ZWKF na terenie Gorzowa Wlkp. i wysokie koszty jego utrzymania - winny być pojmowane właściwie i kompensowane aktywnością naukową pracowników. Niestety tak się nie dzieje. „Stara” ustawa premiująca wysoką liczbę studentów i wspierająca autonomię wydziałów - kryzys ten pogłębiła. Działalność wydziału często była prowadzona w kierunku osiągnięcia doraźnych lokalnych korzyści, bez uwzględniania interesu całej Uczelni. Wprowadzenie Ustawy 2.0 przynosi nadzieję na poprawę sytuacji. Chodzi tu głównie o przekazanie spraw dotyczących nadzoru nad awansami naukowymi oraz oceny pracowników - z komisji wydziałowej do Rady Naukowej.
 • Istotną kwestią jest powierzenie kluczowych stanowisk kierowniczych w ZWKF osobom posiadającym niezbędne kwalifikacje i przekonanym o zasadności prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki na wysokim poziomie. W dobie niżu demograficznego i konkurencji na rynku edukacyjnym niezbędne jest wprowadzanie innowacji i kreatywnych działań w obszarze promocji oferty dydaktycznej i procesu rekrutacji
  w celu przyjmowania najzdolniejszych kandydatów na studia.
 • Działalność naukowa Filii może i powinna stać się silną kartą w konkurencji z innymi lokalnymi uczelniami. Podjęto już działania w celu wzmożenia aktywności naukowej i podniesienia poziomu skuteczności publikacyjnej pracowników. Od początku roku akademickiego 2019/2020 odbywają się cykliczne spotkania naukowe, podczas których pracownicy prezentują swoje wyniki badań, otrzymują niezbędną pomoc merytoryczną oraz wsparcie techniczne. Obecnie pracownicy filii mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium badawcze, gdzie prowadzą badania i otrzymują wsparcie techniczne i merytoryczne, stopniowo wzrasta liczba osób prowadzących badania oraz liczba wysokopunktowanych publikacji. To szczególnie ważne w perspektywie kolejnej parametryzacji uczelni. Aby ten kierunek działań utrzymać należy oprzeć kadrę ZWKF na specjalistach z regionu lubuskiego, rezygnując sukcesywnie z usług specjalistów mieszkających poza naszym regionem.
  Należy zadbać o zatrudnianie najlepszych studentów oraz młodych pracowników w wiodących zespołach badawczych. Konieczna jest większa aktywność pracowników w występowaniu o środki zewnętrzne na badania (np. z Narodowego Centrum Nauki), a z drugiej strony wspieranie najbardziej aktywnych pracowników w procesie przygotowania projektów, zapewnienie im wsparcia finansowego, formalno-prawnego i administracyjnego. Ważną kwestią jest także działalność inwestycyjna, np. modernizacja budynku głównego oraz działania związane z utworzeniem na terenie uczelni kiejsc aktywnego wypoczynku dla studentów, pracowników i mieszkańców miasta.
 • ZWKF w strukturze AWF winna funkcjonować nie tylko jako jednostka dydaktyczna - niemniej
  w części dotyczącej dydaktyki dostrzega się szansę w skierowaniu oferty kształcenia na kierunku fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz dietetyki do interesariuszy z terenów przygranicznych. Dzięki położeniu geograficznemu szansą filii mogłoby być stworzenie oferty dydaktycznej dla studentów z Niemiec. Silnym atutem ZWKF powinna być jeszcze intensywniejsza współpraca badawcza i szkoleniowa z lokalnymi klubami sportowymi, instytucjami sportowo-rekreacyjnymi oraz placówkami medycznymi, w których studenci odbywają praktyki.
 • Wymienione wyżej czynniki mogą się przełożyć na możliwość zatrudniania absolwentów w jednostkach,
  w których odbywali praktyki, dzięki czemu zwiążą się na stałe z miastem i z regionem. Dlatego niezbędne będzie wzmożenie działań w zakresie obserwacji i bieżącej analizy potrzeb rynku pracy w perspektywie ew. utworzenia nowych kierunków studiów. W tym zakresie należy kontynuować spotkania z interesariuszami oraz promować uczelnię w środowisku lokalnym.